Facebook
Twitter
YouTube
Steam
Feed
Aplikacja Save!Project
dla Windows
Aplikacja Save!Project
Ta strona wykorzystuje ciasteczka w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych.
Rozumiem, nie pokazuj tej informacji ponownie.
Zarejestruj się Zaloguj się Jesteś członkiem naszej społeczności?

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego oraz aplikacji Save!Project, zwany dalej "Regulaminem".


§1. Podstawowe pojęcia

1.
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a)
Portal - właściciel i administrator Serwisu oraz Aplikacji Save!Project, będący usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; Portal Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400035, NIP: 641-252-65-65, Regon: 242-770-213, kapitał zakładowy: 15.000 zł (opłacony w całości).
b)
Save!Project - e-usługa, w której skład wchodzi Serwis internetowy zamieszczony w domenie http://www.saveproject.pl oraz współdziałająca z nim aplikacja komputerowa, będące własnością Portalu, a których powstanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
c)
Serwis - internetowy portal społecznościowo-informacyjny Save!Project, zamieszczony pod adresem internetowym http://www.saveproject.pl lub w innych wybranych przez Portal domenach, dostarczający Użytkownikom do niekomercyjnego użytku osobistego treści związane z rozrywką elektroniczną, w szczególności z grami video, a także oferujący funkcjonalności wspomagające rozrywkę multimedialną.
d)
Aplikacja - współdziałająca z Serwisem aplikacja komputerowa wspomagająca rozrywkę multimedialną, umożliwiająca korzystanie z wybranych funkcjonalności e-usługi Save!Project bez konieczności logowania się na stronę internetową Serwisu.
e)
Użytkownik - każda osoba, zarówno zarejestrowana i zalogowana, jak i niezalogowana, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Aplikacji.
f)
Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który dokonał rejestracji w ramach Save!Project wprowadzając swoje dane wymagane przez Portal za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
g)
Profil Użytkownika - miejsce w Serwisie, będące częścią Konta Użytkownika, w którym Użytkownik dobrowolnie zamieszcza treści oraz dane, widoczne dla innych Użytkowników zgodnie z ustawieniami prywatności oraz dostępne dla Portalu na warunkach określonych w Regulaminie.
h)
Konto Użytkownika - konto Zarejestrowanego Użytkownika, dostępne po zalogowaniu się, za pomocą którego korzysta on z e-usługi.
i)
Pakiet Premium - rozszerzone funkcjonalności Save!Project, dostępne wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych w Serwisie i zalogowanych, którzy wykupili dostęp do Pakietu Premium, zgodnie z określoną niniejszym Regulaminem procedurą oraz cennikiem zawartym na stronie: http://www.saveproject.pl/cennik.html.
j)
Treści Użytkownika - wszelkie treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w tym w szczególności teksty publicystyczne, posty, multimedia, komentarze, pliki oraz elementy Profilu Użytkownika.

§2. Postanowienia ogólne

1.
Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu, Aplikacji oraz dostępnych w ramach nich funkcjonalności, prawa i obowiązki Portalu i Użytkowników e-usługi Save!Project, a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Portal, w tym również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, zasady świadczenia usług płatnych oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2.
Korzystanie przez Użytkownika z e-usługi Save!Project równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu. Korzystanie rozpoczyna się w momencie wejścia przez Użytkownika na którąkolwiek ze stron będących częścią Serwisu lub zainstalowania Aplikacji.
3.
Użytkownikiem Save!Project może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku korzystania z Serwisu przez osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych Portal domniemywa, że osoba ta uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie e-usługi Save!Project.
4.
Warunkiem koniecznym dla korzystania serwisu www.saveproject.pl, będącym częścią e-usługi Save!Project jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, programu służącego do przeglądania jej zasobów (przeglądarka stron WWW) oraz konta poczty e-mail niezbędnego podczas procesu rejestracji. Korzystanie z aplikacji Save!Project dla systemów operacyjnych Windows wymaga pobrania i zainstalowania aplikacji na komputerze Użytkownika. Aplikację można pobrać pod adresem: http://www.saveproject.pl/application.php. Szczegółowe parametry i wymagania techniczne niezbędne do korzystania z aplikacji Save!Project opisane są pod adresem http://www.saveproject.pl/application.php. Dostęp do niektórych treści i funkcjonalności może być uzależniony od wniesienia opłaty.

§3. Konto użytkownika

1.
Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto. Niedopuszczalne jest udostępnianie Konta innym osobom oraz korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników.
2.
Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na świadczenie usług elektronicznych przez Portal w ramach e-usługi Save!Project.
3.
Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
4.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie http://www.saveproject.pl/register.php.
5.
Do zarejestrowania Konta wymagane jest podanie unikalnej nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz wybranego przez Użytkownika hasła. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie na link aktywujący konto, wysyłany na adres e-mail Użytkownika.
6.
Zakres wymaganych podczas rejestracji konta danych może zostać w każdej chwili rozszerzony przez Portal, co nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu.
7.
Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik otrzymuje dostęp do treści i funkcjonalności niedostępnych dla użytkowników anonimowych. Korzystanie z poszczególnych usług może być uzależnione również od spełnienia dodatkowych poza rejestracją wymogów.
8.
Możliwość zalogowania się posiadają wyłącznie Zarejestrowani Użytkownicy.
9.
Po dokonaniu rejestracji Konta Użytkownik uzyskuje dostęp do Profilu Użytkownika, za pośrednictwem którego ma możliwość uzupełnienia, aktualizacji i modyfikacji wszystkich danych, z wyjątkiem unikalnej nazwy użytkownika podanej podczas rejestracji Konta. Wszystkie poza wymaganymi do rejestracji konta dane osobowe są podawane przez Użytkownika dobrowolne.
10.
Dane podane podczas rejestracji, a także podczas uzupełniania Profilu Użytkownika będą zapisane i prezentowane zgodnie z domyślnym poziomem prywatności w zakresie ich widoczności przez innych Użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili zmienić poziom prywatności w ustawieniach Konta.
11.
Portal zastrzega prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem, którego Konto było nieaktywne przez okres ostatnich dwunastu miesięcy. W takim przypadku nie ma obowiązku wcześniejszego powiadamiania Użytkownika o rozwiązaniu umowy oraz dostarczania Użytkownikowi oświadczenia o jej rozwiązaniu.
12.
W przypadku łamania postanowień Regulaminu Konto Użytkownika może zostać zawieszone lub całkowicie usunięte przez Portal, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
13.
Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, bez podania przyczyny. Rozwiązanie umowy następuje przez zgłoszenie Portalowi chęci usunięcia Konta Użytkownika. Konto zostanie usunięte przez Portal w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

§4. E-usługa

1.
Dostęp do e-usługi Save!Project w części redakcyjnej jest bezpłatny i nie wymaga zalogowania, z wyjątkiem dostępu do materiałów publicystycznych zarezerwowanych dla Pakietu Premium.
2.
Podstawowe funkcjonalności części społecznościowej e-usługi Save!Project, umożliwiające interakcję z innymi Użytkownikami są bezpłatne i dostępne dla wszystkich zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników.
3.
W ramach e-usługi możliwe jest tworzenie profili grupowych graczy, umożliwiających organizowanie wspólnej rozgrywki poprzez korzystanie z funkcjonalności dedykowanych dla grup, dostępnych w ramach e-usługi Save!Project. Dostęp do podstawowej wersji profili grupowych jest bezpłatny dla wszystkich zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników. Korzystanie z zaawansowanych funkcjonalności dla grup jest uzależnione od wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie http://www.saveproject.pl/cennik.html
4.
E-usługa oferuje nieadministrowane przez Użytkowników profile grupowe graczy, automatycznie grupujące Użytkowników, mające na celu integrację graczy poza siecią Internet (Kluby Gracza). Przynależność do Klubu Gracza jest bezpłatna.
5.
Konto Użytkownika, który opłacił dostęp do Pakietu Premium zostaje rozszerzone o dalsze funkcjonalności.
6.
Informacje o funkcjnalnościach e-usługi oraz o korzyściach z aktywowania konta Premium, znajdują się tutaj.
7.
Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do bezpłatnych wersji demonstracyjnych funkcjonalności wchodzących w skład Pakietu Premium e-usługi Save!Project.
8.
Portal zastrzega sobie prawo do modyfikowania zakresu świadczonej e-usługi, w tym modyfikowania, usuwania i dodawania nowych funkcjonalności, co nie będzie stanowiło zmiany Regulaminu. Zmiana zakresu świadczonej e-usługi nie wymaga wcześniejszego informowania Użytkownika. Korzystanie z nowych funkcjonalności jest całkowicie dobrowolne.
9.
Częścią e-usługi Save!Project jest Aplikacja komputerowa dla systemów operacyjnych Windows. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji, a także wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji dostępne są pod adresem http://www.saveproject.pl/application.php/. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji może wymagać dostępu do Pakietu Premium.

§5. Płatności

1.
Wykupienie dostępu do Pakietu Premium skutkuje uzyskaniem przez Użytkownika możliwości korzystania z dodatkowych funkcjonalności e-usługi Save!Project, w tym dostępu do treści cyfrowych zarezerwowanych wyłącznie dla Użytkowników posiadających dostęp do Pakietu Premium.
2.
Płatności za dostęp do Pakietu Premium można dokonywać przelewem lub kartą płatniczą poprzez system Transferuj.pl lub za pośrednictwem SMS. Ceny dostępu do pakietu Premium e-usługi są uzależnione od metody płatności oraz długości okresu objętego abonamentem, zgodnie z cennikiem dostępnym w profilu gracza lub grupy.
3.
Zamówienia realizowane są automatycznie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4.
Podczas procedury zamawiania dostępu do Pakietu Premium, Użytkownik może oświadczyć, iż wyraża zgodę na aktywowanie usługi bezpośrednio po dokonaniu zakupu, co spowoduje utratę prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli użytkownik nie wyrazi wskazanej zgody, Pakiet Premium zostanie aktywowany po upływie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Przez ten czas Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych. W tym celu należy przesłać oświadczenie o rezygnacji na adres biuro@sp-portal.pl podając informacje umożliwiające zidentyfikowanie Użytkownika. Wzór oświadczenia znajduje się pod adresem http://www.saveproject.pl/oswiadczenie.pdf.
5.
Zamówienie może zostać anulowane przez Użytkownika do momentu dokonania płatności.
6.
W przypadku braku płatności za zamówienie w ciągu 14 dni od momentu jego złożenia, zostaje ono anulowane.
7.
Wszystkie podawane na stronach serwisu Save!Project ceny są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i wyrażonymi w polskich złotych.
8.
Umowa o świadczenie usług jest zawarta w języku polskim.
9.
W przypadku płatności SMS, Użytkownik otrzymuje SMS zwrotny zawierający unikalny kod aktywacyjny. Każdy kod aktywacyjny będzie wykorzystywany w usłudze tylko jeden raz.
10.
Dostęp do Pakietu Premium jest aktywny przez okres, za jaki zostały wniesione opłaty. Rozpoczęcie korzystania z usług rozpoczyna się w chwili aktywacji Pakietu Premium. Z upływem tego okresu, o ile nie zostanie uiszczona opłata na kolejny okres, dostęp do Pakietu Premium zostanie wstrzymany. Zakończenie korzystania z Pakietu Premium może rónież nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji, jak i poprzez usunięcie konta. Oświadczenie o rezygnacji należy przesłać na adres e-mail właściciela e-usługi (biuro@sp-portal.pl) podając informacje niezbędne do identyfikacji Użytkownika. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji po upływie 14 dni od dnia wykupienia dostępu do Pakietu Premium, wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. Usunięcie Konta Użytkownika w przypadku posiadania wykupionego dostępu do Pakietu Premium oznacza zakończenie świadczenia usługi. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
11.
Posiadacz Pakietu Premium jest uprawniony do korzystania z udostępnionych treści i funkcjonalności jedynie osobiście i tylko na jednym komputerze w tym samym czasie. Udostępnienie konta innym osobom jest równoznaczne ze złamaniem zasad niniejszego Regulaminu i może wywołać sankcje przewidziane w Regulaminie. Wniesione opłaty nie podlegają w tym wypadku zwrotowi.
12.
Portal nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu płatności leżące po stronie operatorów płatności, w tym w szczególności za centrum obsługi SMS operatorów, jak również za błędne wpisanie numeru SMS oraz wysyłania zgłoszeń przez osoby nieuprawnione. Portal nie dokonuje weryfikacji danych wskazanych przez osobę korzystającą z e-usługi Save!Project z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało wysłane zgłoszenie.
13.
Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie funkcjonalności objętych Pakietem Premium. Jeżeli jednak z winy Portalu Użytkownik nie będzie mógł korzystać z tych części przez następujący po sobie okres kolejnych 12 godzin, wówczas Portal przedłuży opłacony okres wykupionego Abonamentu o czas, w którym korzystanie nie było możliwe.
14.
Ceny i zakres funkcjonalności dostępnych w ramach Pakietu Premium mogą ulec zmianie. W przypadku rozszerzenia zakresu Pakietu Premium, osoby, które opłaciły do niego dostęp, nie będą musiały uiszczać żadnych dodatkowych płatności za okres za jaki opłata została wniesiona. W przypadku zmiany na niekorzyść Użytkownika zakresu świadczeń w ramach wykupionego Abonamentu, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
15.
Operatorem płatności SMS jest TeleForte Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-496) przy ul. Elżbiety Rakuszanki 2/97, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278453 prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, posiadająca nr REGON 140921510 oraz NIP 527-25-36-711, z kapitałem zakładowym w wysokości: 200 000,00 PLN, opłaconym w całości..
16.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Transferuj.pl, będącego własnością spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

§6. Prawa i obowiązki użytkowników

1.
Korzystając z e-usługi Save!Project Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, a także przepisów polskiego i międzynarodowego prawa i zasad współżycia społecznego.
2.
Użytkownik jest uprawniony do korzystania z e-usługi Save!Project wyłącznie w celach prywatnych i osobistych. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek usług dostępnych w ramach e-usługi Save!Project w celach komercyjnych lub mogących naruszyć prawa autorskie Portalu lub osób trzecich.
3.
Zabrania się wykorzystywania e-usługi Save!Project w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem, w szczególności zabrania się umieszczania Treści:
a)
o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym,
b)
zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
c)
propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację,
d)
naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób,
e)
reklamujących działalność innych przedsiębiorców, w tym promujące inne serwisy internetowe, bez uprzedniej zgody Portalu,
f)
naruszające prawa lub interesy Portalu,
g)
naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności,
h)
zawierające złośliwe oprogramowanie,
i)
chronionych prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika,
j)
sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe,
k)
jakichkolwiek innych uznanych przez Portal za niepożądane.
4.
Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do szanowania innych Użytkowników i ich praw oraz praw osób trzecich, powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie e-usługi Save!Project, w szczególności polegających na:
a)
łamaniu ogólnie przyjętych zasad netykiety,
b)
uprawianiu bez zgody Portalu działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w ramach e-usługi Save!Project, w szczególności polegającej na rozsyłaniu spamu i niezamówionej informacji handlowej,
c)
propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,
d)
korzystania z Serwisu w sposób powodujący ponadprzeciętne obciążenie serwerów lub łącz.
5.
Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek prób ominięcia procedur rejestracyjnych zawartych w niniejszym Regulaminie w celu uzyskania dostępu do funkcjonalności objętych Pakietem Premium. Zabronione jest także podejmowanie działań na szkodę Portalu oraz innych Użytkowników, zwłaszcza w postaci prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów informatycznych Portalu lub kont innych Użytkowników.

§7. Prawa autorskie

1.
Portal posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów e-usługi Save!Project o charakterze twórczym.
2.
Poprzez korzystanie z usług oferowanych przez Save!Project, odwiedzanie stron Serwisu, Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści zamieszczonych w ramach e-usługi Save!Project.
3.
Zabronione jest wykorzystanie jakichkolwiek elementów o charakterze twórczym, w tym w szczególności tekstowych, jak również elementów kodu lub struktury strony w celu tworzenia dzieł pochodnych w celach innych, niż dozwolony użytek osobisty. Zabronione jest również kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, uzyskanych ze stron Serwisu.
4.
Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.
5.
Użytkownik umieszczając w Serwisie własne Treści oświadcza, że przysługują mu niezbędne prawa do dysponowania nimi oraz że Treści te nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych oraz praw do ochrony wizerunku. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniami z tytułu umieszczenia przez Użytkownika treści naruszających jej prawa, Użytkownik zobowiązuje się samodzielnie zaspokoić uzasadnione roszczenia tego podmiotu.
6.
W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika Treści dotyczących osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że uzyskał zgodę tych osób na umieszczenie wskazanych Treści.
7.
Użytkownik zamieszczając i udostępniając w ramach e-usługi Save!Project Treści wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
8.
W odniesieniu do tych elementów Treści Użytkownika, które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Portalowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, do wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy e-usługi Save!Project, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o e-usłudze Save!Project oraz dla potrzeb świadczenia usług. Licencja obejmuje utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu w tym do sieci Internet i mobile Internet, publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wykorzystanie materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami, umieszczanie materiałów w bazach danych e-usługi Save!Project. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania prawa do wypowiedzenia wskazanej licencji. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Portalu w przypadku nieodpłatnego wykorzystania określonych powyżej utworów, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

§8. Uprawnienia i odpowiedzialność właściciela e-usługi

1.
Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z e-usługi Save!Project w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.
Portal nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, błędy bądź niewłaściwą konfigurację sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi dostęp oraz poprawne korzystanie z e-usługi Save!Project, a także za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z e-usługi Save!Project, w tym również utratę danych.
3.
Portal oświadcza, iż nie może gwarantować ciągłej dostępności e-usługi Save!Project i nieprzerwanej gotowości do świadczenia oferowanych usług. Portal nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z przyczyn technicznych (w szczególności z dokonywania zmian i ulepszeń, konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu) lub innych, niezależnych od Portalu. Portal nie ma obowiązku informowania Użytkownika o przerwach technicznych i czasie ich trwania.
4.
Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki lub nieprawidłowości w działaniu e-usługi Save!Project oraz udostępnianych za jej pośrednictwem funkcjonalności i treści, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Portal przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec.
5.
Portal nie jest zobowiązany do nadzorowania Treści Użytkowników i nie jest za nie odpowiedzialny. W szczególności dotyczy to treści materiałów publicystycznych, komentarzy, postów, plików, a także zawartości Profili Użytkowników. Portal zastrzega sobie jednak prawo do ich redagowania, skracania bądź usunięcia w przypadku jeśli Treści te będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. Ingerencja taka nie wymaga powiadamiania Użytkownika.
6.
Portal nie jest w stanie zagwarantować, iż umieszczane treści są prawdziwe, kompletne i aktualne, a udostępniane materiały, w tym pliki, wolne od błędów. Użytkownicy korzystają z e-usługi Save!Project na własne ryzyko i ponoszą osobistą odpowiedzialność za Treści zamieszczane, udostępniane i pobierane za pośrednictwem e-usługi Save!Project.
7.
Portal nie ponosi odpowiedzialności za opublikowanie przez Użytkownika Treści lub wizerunku osoby trzeciej. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Treści lub wizerunek osoby trzeciej.
8.
Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika, spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do Konta Użytkownika i zainfekowaniem systemu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem. Portal, pomimo dokładania należytych środków staranności, nie jest w stanie zagwarantować Użytkownikowi pełnej ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami, jakie wiążą się z korzystaniem z e-usługi.
9.
Portal ma prawo do zamieszczania w ramach e-usługi Save!Project reklam oraz innych elementów promocji towarów i usług własnych oraz osób trzecich.
10.
W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, Portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do usunięcia wszelkich Treści tego Użytkownika publikowanych w ramach Serwisu bez konieczności powiadomienia o tym Użytkownika.
11.
Portal zastrzega sobie prawo do:
a)
ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości, zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta,
b)
usuwania założonych przez Użytkownika stron fanowskich niezwiązanych z tematyką rozrywki elektronicznej, a także naruszających Regulamin, powszechnie obowiązujące prawo lub godzących w uzasadnione interesy osób trzecich,
c)
Zamknięcia Serwisu oraz zaprzestania świadczenia e-usługi Save!Project, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronie Serwisu.

§9. Przepisy końcowe

1.
Aktualny Regulamin jest udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: http://www.saveproject.pl/regulamin.html.
2.
Portal zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w całości lub w części w dowolnym terminie, bez konieczności uzasadniania przyczyny.
3.
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Portal poinformuje o tym Użytkowników w formie ogłoszenia opublikowanego w Serwisie zawierającego informację o zmianie Regulaminu. Dalsze korzystanie z e-usługi Save!Project oznacza akceptację nowych postanowień Regulaminu.
4.
W przypadku nieważności jednego lub kilku postanowień Regulaminu, Regulamin wiąże strony w pozostałej części nie dotkniętej nieważnością.
5.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
6.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z korzystaniem z e-usługi Save!Project jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby właściciela e-usługi Save!Project.
7.
Wszelkie reklamacje, uwagi, pytania dotyczące e-usługi Save!Project oraz nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu należy kierować na adres e-mailowy: biuro@sp-portal.pl. Na reklamacje oraz uwagi Portal odpowiada niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest na adres e-mailowy Użytkownika zgłaszającego reklamację. Portal zastrzega prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Reklamacje związane z obsługą płatności Portal przekaże niezwłocznie operatorowi płatności. Rozpatrzenie reklamacji związanej z płatnościami następuje w trybie i na zasadach określonych w regulaminie operatora płatności.
8.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.06.2015 r.